Čo nie je živnosťou


Živnosťou nie je:
1. prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom
2. využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady
3. vykonávanie liečiteľskej činnosti
4. činnosť pri výkone povolaní
5. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona
6. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat
7. advokátov, notárov a patentových zástupcov a súdnych exekútorov
8. znalcov a tlmočníkov
9. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov
10. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu
11. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov
12. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov
13. autorizovaných geodetov a kartografov
14. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia
15. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií
16. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu
17. činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu
18. prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov
19. činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií, alebo iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí, ratingových agentúr, osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
20. prevádzkovanie hazardných hier
21. banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
22. výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
23. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
24. vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov
25. prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe
26. poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu
27. výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov
28. zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3
29. rozhlasové a televízne vysielanie
30. poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby
31. pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba,]
32. projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
33. využívanie jadrovej energie
34. výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení
35. činnosť vedúca k ožiareniu
36. prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb
37. používanie vysoko rizikových chemických látok
38. letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,
39. obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu
40. projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami
41. poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby
42. správa práv podľa osobitného predpisu
43. výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách
44. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie
45. vykonávanie technických kontrol vozidiel
46. vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel
47. posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia
48. vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia
49. vykonávanie environmentálneho overovania
50. poskytovanie právnych služieb za odmenu
51. vykonávanie činnosti technickej služby overovania
52. vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel
53. vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel
54. vykonávanie činnosti technickej služby kontroly originality
55. vykonávanie činnosti technickej služby montáže plynových zariadení do motorových vozidiel
56. vykonávanie kontrol originality vozidiel
57. výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu
58. overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
59. výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa
60. zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom
61. činnosť autorizovanej osoby
62. vykonávanie montáže plynových zariadení
63. Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore s dobrými mravmi
64. Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici,) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon
65. Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
66. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
67. Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

19.800

Vybavených emailov

1.950

Vykonaných podaní

22.600

Prevolaných minút

2.900

Vypitých káv o:)

Naši spokojní zákazníci

Elektronickým podaním sme ušetrili zákazníkom množstvo peňazí za poplatky a naozaj veľa času.
Staňte sa našim spokojným zákazníkom aj Vy.

J. Majerechová: Tak toto bola jedna báseň. Čo som nevedela to mi vysvetlil. Čo som mala zle to opravil. O rýchlosti odozvy ani nevravím o:). Spokojnosť na plnej čiare. Veľmi pohodlné, žiadne starosti.

Z. Rusnáková: Nemyslela som si, že vybavenie živnosti môže byť jednoduchá a rýchla záležitosť, na týchto stránkach ma však presvedčili o opaku. Kopec ušetreného času, ktorý mi je najvzácnejší.

P. Kasák: Výborná skúsenosť, veľmi promptne vybavenie- behom 24 hod som bol zapísaný v registri. Ústretové a ochotné jednanie a veľmi rýchle vybavenie. Promptný, pohotový,. Odporúčam!

A. Paluková: Ďakujem! Ste super firma, pomôžete a poradíte! Vybavili ste naozaj rýchlo moju živnosť, bez toho aby som musela behať po úradoch. Rýchle, účelné, flexibilné jednanie a spracovanie.


Zobraziť všetky referencie...
Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.