Živnosť SZČO. Čo je živnosť. Otázky a odpovede o živnosti.


Čo je živnosť

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba aj právnická osoba na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. (zdroj slovensko.sk).

 

Potrebujem poradiť so začiatkom podnikania, predmetmi podnikania

Môžete využiť aj informačné linky JKM - jednotné kontaktné miesto, živnostenského podnikania. Bližšie info a kontakty sú na tejto web stránke:
https://www.minv.sk/?telefonicke-informacne-linky-jkm-v-sr

 

Aké sú podmienky na otvorenie živnosti

Všeobecné podmienky založenia živnosti pre fyzické osoby: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.
Osobitné podmienky pre založenie živnosti sa vzťahujú na odbornú spôsobilosť (napr. vyučenie sa v odbore, získanie odbornej praxe).
V registri nesmiete mať žiadny záznam (ak ste aj mali dávnejšie uložený trest).

 

Ako dlho trvá založenie živnosti

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné (odo dňa kedy je ohlásenie živnosti alebo žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia spolu s požadovanými prílohami a výpis z registra trestov doručené.
Od 01.01.2020 už Okresné úrady neposielajú osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) ani úradné záznamy v listinnej podobe. Ak potrebujete papierový doklad, je potrebné si vyžiadať výpis zo živnostenského registra osobne na ktoromkoľvek okresnom úrade - odbore živnostenského podnikania za poplatok 3€.

 

Odkedy môžem podnikať na živnosť

Oprávnenie podnikať, resp. prevádzkovať živnosť v danom predmete podnikania vzniká dňom ohlásenia, prípade dňom, ktorý sa uviedol v žiadosti ako deň vzniku podnikania. Osvedčenie doručí úrad na adresu podnikania podnikateľa zhruba za 5 dní.

 

Aké sú to voľné živnosti

Predmety činnosti, pri ktorých nie je potrebné dokladovať žiadne vzdelania ani prax.
Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania pre uľahčenie voľby predmetu podnikania pre voľné živnosti vypracovalo zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností.
Aktuálny zoznam odporúčaných predmetov podnikania tu

 

Aké sú to viazané a remeselné živnosti

Predmety činnosti, pri ktorých je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.
Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania.
Aktuálny zoznam remeselných predmetov podnikania tu
Aktuálny zoznam viazaných predmetov podnikania tu

 

Výpis z registra trestov

Okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) pre žiadateľa a ostatné osoby, na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti so slovenskou štátnou príslušnosťou bezplatne a automaticky zabezpečí výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR.
Fyzická osoba s inou štátnou príslušnosťou predloží výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov.

 

Ohlásenie do zdravotnej poisťovne

Okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) v rámci elektronickej služby ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu, Vás nahlási do systému povinného zdravotného poistenia alebo oznámi zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia.

Dôvera - https://www.dovera.sk/platitel/poistne
VSŽP - https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/samostatne-zarobkovo-cinna-osoba/
Union - https://www.union.sk/platitelia-platenie-poistneho

 

Ohlásenie daňovému úradu – pridelenie DIČ

Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia, živnostenský úrad súčasne zaregistruje podnikateľa na účely dane z príjmov fyzickej osoby a teda kvôli tomu už živnostník osobitne na daňový úrad chodiť nemusí.
Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ) a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie (to bude doručené poštou do 30 dní od vzniku živnosti), na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane.
DIČ je podnikateľ podobne ako IČO povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch.

 

Sociálna poisťovňa odvody

Počas prvého roka ste ako začínajúci podnikateľ od platieb odvodov do sociálnej poisťovne oslobodený. V ďalších rokoch závisí to, či budete musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne, od celkovej výšky dosiahnutých príjmov v predchádzajúcom roku.
Teda prvýkrát je podnikateľ povinný navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal prevádzkovať živnosť, a to do 30. júna a predložiť výpis  z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Na základe neho poisťovňa určí či sa podnikateľ stáva povinne poistenou osobou.

 

Miesto podnikania

Miesto podnikania u FO je adresa zapísaná v živnostenskom registri.
Adresu si určuje podnikateľ sám, t.z., že to môže byť adresa bydliska alebo aj iná adresa.
Ak nejde o adresu totožnú s miestom bydliska, je potom potrebné na JKM pri ohlásení preukázať aj vzťah k priestorom nehnuteľnosti.
ÚRADNE OVERENÝ súhlas s miestom podnikania alebo nájomnou zmluvou. Ako príloha sa dokladá aj výpis z katastra nehnuteľností.

19.800

Vybavených emailov

1.950

Vykonaných podaní

22.600

Prevolaných minút

2.900

Vypitých káv o:)

Naši spokojní zákazníci

Elektronickým podaním sme ušetrili zákazníkom množstvo peňazí za poplatky a naozaj veľa času.
Staňte sa našim spokojným zákazníkom aj Vy.

J. Majerechová: Tak toto bola jedna báseň. Čo som nevedela to mi vysvetlil. Čo som mala zle to opravil. O rýchlosti odozvy ani nevravím o:). Spokojnosť na plnej čiare. Veľmi pohodlné, žiadne starosti.

Z. Rusnáková: Nemyslela som si, že vybavenie živnosti môže byť jednoduchá a rýchla záležitosť, na týchto stránkach ma však presvedčili o opaku. Kopec ušetreného času, ktorý mi je najvzácnejší.

P. Kasák: Výborná skúsenosť, veľmi promptne vybavenie- behom 24 hod som bol zapísaný v registri. Ústretové a ochotné jednanie a veľmi rýchle vybavenie. Promptný, pohotový,. Odporúčam!

A. Paluková: Ďakujem! Ste super firma, pomôžete a poradíte! Vybavili ste naozaj rýchlo moju živnosť, bez toho aby som musela behať po úradoch. Rýchle, účelné, flexibilné jednanie a spracovanie.


Zobraziť všetky referencie...
Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.